خانواده

دکتر علیرضا بوستانی پور
دکتر علیرضا بوستانی پور

سوابق کاری:

  • عضو متخصص انجمن مشاوره آمریکا، از سال 2016 تاکنون.
  • مدرس تأیید شده موسسه منابع بحران و آسیب کانادا، از 2017 تاکنون.­
  • عضو هیأت مدیره انجمن مشاوره ایران، از 1390 تا 1393.