خانواده

مکتب های خانواده درمانی
مکتب های خانواده درمانی

رویکردهای نظری اصلی در حیطه خانواده درمانی عبارتند از: خانواده درمانی روان تحلیلی، خانواده درمانی تجربیاتی، خانواده درمانی شناختی رفتاری، خانواده درمانی ساختی ، خانواده درمانی استراتژیک

درمان خیانت زناشویی با رویکرد شناختی- رفتاری
درمان خیانت زناشویی با رویکرد شناختی- رفتاری

درمان خیانت زناشویی بر اساس رویکردهای متفاوتی نظیر بخشش درمانی، زوج درمانی هیجان مدار، مدل تروماتیک و شناختی – رفتاری صورت می پذیرد.

خیانت زناشویی و انواع آن
خیانت زناشویی و انواع آن

خیانت در افرادی بیشتر دیده می شود که رضایت کمتری از شریک زندگی خود دارند و روابط اجتماعی مشترک کمتری با همسر خود دارند.

رویکردهای زوج درمانی
رویکردهای زوج درمانی

از جمله رویکردهایی که می تواند در این زمینه مناسب (EFCT) باشد؛ می توان زوج درمانی هیجان مدار را نام برد.

ساختار ازدواج
ساختار ازدواج

ساختار اصلی برای بنا نهادن یک خانواده و پرورش نسل بعدی را فراهم می کند.