روایت درمانی

بیان داستان
بیان داستان

بیان داستان هایمان به گونه ای که ما را قوی تر کند

تکنیک های روایت درمانی
تکنیک های روایت درمانی

5تکنیک در روایت درمانی

مدرن چیست؟
مدرن چیست؟

دوران مدرن، دورانِ اکتشافات علمی، کنار رفتن خرافه های مذهبی و بر آمدن نهضت اصلاح گرایانه بود.

روایت درمانی
روایت درمانی

 «روایت درمانی» بر تمایلات ما به داستانسرایی سرمایه گذاری می کند تا بتواند برای ما فرصت رشد فراهم کند...