دانلودی-رایگان

در باب تفکر انتقادی
در باب تفکر انتقادی

 ارایه تعریفی از تفکر انتقادی و بررسی مسیری که نویسنده برای تبدیل شدن به یک متفکر نقاد طی کرده است.