نام محصول تعداد / مقدار قیمت قیمت در تعداد
قوانین را مطالعه کرده و با آنها موافقم