دکتر علیرضا بوستانی پور

سوابق کاری:

  • عضو متخصص انجمن مشاوره آمریکا، از سال 2016 تاکنون.
  • مدرس تأیید شده موسسه منابع بحران و آسیب کانادا، از 2017 تاکنون.­
  • عضو هیأت مدیره انجمن مشاوره ایران، از 1390 تا 1393.

 

  • عضو کمیته علمی دوازدهمین سمینار انجمن مشاوره ایران، پاییز 1391.
  • مدرس گروه دانشگاه تربیت معلم تهران، از 1387 تا 1391 .
  • مدرس گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، از 1389 تا 1392.
  • مشاور مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، از 1389 تا 1391.
  • مشاور و مدرس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه تهران، از 1390 تا 1391.

سوابق تحصیلی

دکتری مشاوره دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) 1392 با معدل 33/19

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه تربیت معلم 1386 با معدل 06/19

کارشناسی راهنمایی و مشاوره از دانشگاه تربیت معلم سال 1384 با معدل 87/16

 عناوین پایان نامه

دکتری: مقایسه اثربخشی زوج درمانی سیستم محور به شیوه گروهی و یکپارچه نگر بر همبستگی و ناسازگاری زناشویی

کارشناسی ارشد: بررسی تاثیر زوج درمانی سیستمی – رفتاری بر کاهش تعارضات زناشویی زوج های هردوشاغل

کارشناسی: بررسی و مقایسه میزان عقاید غیرمنطقی افراد تیپ A و B شخصیتی

تالیفات

مدیریت خدمات سلامت روان و سوء مصرف مواد آمریکا (2015). خانواده درمانی و درمان سوء مصرف مواد. ترجمه علیرضا بوستانی‌پور، ستاد مبارزه با مواد مخدر. زیر چاپ.

مقدمه بر کتاب رهایی از پیمان شکنی زناشویی (راهنمای زوج ها)، نوشته باوکوم و همکاران، ترجمع عباس موزیری و همکاران (1396)، انتشارات ارجمند.

کوری، ج. (2013). نظریه های مشاوره و روان درمانی گروهی. ترجمه علیرضا بوستانی پور و همکاران، تهران: نشر ویرایش (چاپ اول 1392، چاپ دوم ، 1393، چاپ سوم، 1396)

پاپ،ک. واسکوئز، م. (2009). اخلاق در روانشناسی و مشاوره. ترجمه علیرضا بوستانی پور و همکاران، تهران: نشر ویرایش (1391).

بلواستاین، ج. (2011). روانشناسی کار. ترجمه علیرضا بوستانی پور و همکاران. تهران: انتشارات علمی (1391).

نرس، ر. (2009). سنجش خانواده. ترجمه علیرضا بوستانی پور و همکاران، تهران: انتشارات سخن (1389).

زونکر، و. (2005). مشاوره شغلی: رویکرد کل نگر. ترجمه علیرضا بوستانی پور و همکاران، تهران: انتشارات سمت (چاپ اول 1389، چاپ دوم 1391، چاپ سوم 1393، چاپ چهارم 1394).

استوارت، و. (2005). دایره المعارف مشاوره. ترجمه علیرضا بوستانی پور و همکاران، تهران: انتشارات علمی (چاپ اول1386، چاپ دوم 1389).

 مقالات علمی - پژوهشی

بوستانی پور، ع. ثنائی، ب. نظری، ع. (1392). مقایسه اثربخشی زوج درمانی سیستم محور به شیوه گروهی و یکپارچه نگر بر همبستگی و ناسازگاری زناشویی. فصلنامه پژوهش های مشاوره. 48، 22-57.

بهرامی، ذ. بوستانی پور، ع. (1397). میزان گرایش دانشجویان به هنجارهای اخلاقی. مجله اخلاق در علوم و فناوری. 13(1). 135-144.

رضائی، ز. بوستانی پور، ع. (1392). بررسی نقش بی اعتمادی و صمیمیت در پیش بینی بی ثباتی ازدواج زنان و مردان متأهل. فصلنامه پژوهش های مشاوره. 44؛ 25-38.

گودرزی، م. بوستانی پور، ع. (1391). بررسی اثربخشی زوج درمانی تلفیقی ارتباطی-رفتاری بر افزایش سازگاری زناشویی. روان درمانی و مشاوره خانواده. 17؛ 114-124.

موزیری، ع. بوستانی پور، ع. (1391). فراتحلیل اثربخشی مشاوره و روان درمانی گروهی در حل مشکلات روانشناختی افراد. مجله پژوهش های مشاوره. 40؛ 43-65.

گودرزی، م. بوستانی پور، ع. (1391). بررسی اثربخشی زوج درمانی ارتباطی-رفتاری بر افزایش سازگاری زناشویی. پژوهش های مشاوره. 42؛ 75-89.

بوستانی پور، ع. ثنائی، ب. کیامنش، ع. (1386). فراتحلیل اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر حل مشکلات زناشویی. مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره. 32؛ 5-21.

Boostanipoor, A. R. Sanai Zaker, B. (2016). Multiculturalism in counseling and therapy: Marriage and family issues. International Journal of Psychology and Counseling,8 (5), 53-57; DOI: 10.5897/IJPS2016.0388.

Boostanipoor, A. R. Sanai Zaker, B. (2016). The questionnaire of marital conflicts: A confirmatory factor analysis (CFA). International Journal of Psychological Studies, 8(1), 125-132; DOI: 10.5539/ijps. v8n1p125.

 Goudarzi, M. Boostanipoor, A. (2015). Predicting probability of marital infidelity upon Differentiation, Family Functions and Marital Burn out. International Journal of Review in Life Sciences, 5(3), 1273-1279.

سمینارها

بوستانی پور، ع. (1391). تشخیص بالینی، فرصت یا تهدید برای زندگی: نقدی بر الگوهای تشخیصی براساس اندیشه فازی. یازدهمین سمینار انجمن مشاوره ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

بوستانی پور، ع. (1391). بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی. یازدهمین سمینار انجمن مشاوره ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

بوستانی پور، ع. (1390). تحلیل سایبرنتیک رابطه ذهن و جسم، اولین کنگره بین المللی روانشناسی، دین و فرهنگ، دانشگاه تهران.

بوستانی پور، ع. (1390). سهم مشترک دین و روانشناسی مثبت، اولین کنگره بین المللی روانشناسی، دین و فرهنگ، دانشگاه تهران.

بوستانی پور، ع. (1390). بررسی اثربخشی زوج درمانی براساس نظریه ستیر بر افزایش عملکرد خانواده. پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی، تهران: دانشگاه شاهد.

بوستانی پور، ع.  (1390). هنجاریابی پرسشنامه عملکرد جنسی زنان (فرم کوتاه). پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی، تهران: دانشگاه شاهد.

بوستانی پور، ع. (1390). فرهنگ مشاوره در محیط مجازی: چالش الزام رابطه رویاروی. یازدهمین سمینار انجمن مشاوره ایران. ایران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

بوستانی پور، ع. (1388). ارتباط مؤثر و واکنش هیجانی: پیش بینی میزان رابطه جنسی زوج های هردوشاغل. چهارمین همایش آسیب شناسی جنسی خانواده، تهران: دانشگاه شاهد.

بوستانی پور، ع. (1388). بررسی تأثیر زوج درمانی سیستمی – رفتاری بر افزایش رابطه جنسی زوج های هردوشاغل. چهارمین همایش آسیب شناسی جنسی خانواده، تهران: دانشگاه شاهد.

بوستانی پور، ع. (1387). مقایسه عملکرد خانواده در خانواده دارای عضو سوء مصرف کننده مواد مخدر و خانواده های عادی تهران، دانشگاه شهید بهشتی، سومین سمینار آسیب شناسی خانواده.

بوستانی پور، ع. (1387). بررسی و مقایسه میزان عقاید غیرمنطقی در افراد تیپ الف و ب شخصیتی. شیراز: سومین سمینار بهداشت روان دانشجویان.

 Boostanipoor, A. (2007). Measurement of irrational beliefs between Type A and B of Personality: A comparative study. ATHEN: Psychological Association Symposium.

 Boostanipoor, A. (2011). Effects of Parenting Skills Training on family Functions, 2nd. World Conference of Psychology, Guidance and Counseling, Antalya: Turkey.

 Boostanipoor, A. (2011). Content Analysis of Iranian Youth Conversations on Internet Chat-rooms, 2nd. World Conference of Psychology, Guidance and Counseling, Antalya: Turkey.

طرح های پژوهشی

اجرای طرح پژوهشی با عنوان بررسی دیدگاه فمینیستی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان. برای معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لرستان. 1390

اجرای طرح پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی زوج درمانی سیستمی رفتاری بر کاهش ناسازگاری زناشویی. برای معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. 1391

اجرای طرح پژوهشی با عنوان پیش بینی میزان احتمال پیمان شکنی در روابط زناشویی براساس سطح تمایزیافتگی، عملکرد خانواده و دلزدگی زناشویی. برای معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لرستان. 1392

اجرای طرح پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی زوج درمانی سیستمی رفتاری بر کاهش ناسازگاری زناشویی. برای معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. 1391

سوابق اجرایی

دارای پروانه تخصصی مشاوره به شماره 5730 از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران از 1392.

عضو متخصص انجمن مشاوره آمریکا، از سال 2016 تاکنون.

مدرس تأیید شده موسسه منابع بحران و آسیب کانادا، از 2017 تاکنون.­

عضو هیأت مدیره انجمن مشاوره ایران، از 1390 تا 1393.

عضو کمیته علمی یازدهمین سمینار انجمن مشاوره ایران، پاییز 1390.

عضو کمیته علمی دوازدهمین سمینار انجمن مشاوره ایران، پاییز 1391.

ویراستار مجله علمی – پژوهش پژوهش های مشاوره، زیر نظر انجمن مشاوره ایران، از 1390 تا 1393.

مشاور و داور علمی مجله علمی – پژوهش پژوهش های مشاوره، زیر نظر انجمن مشاوره ایران، از 1390 تا 1393.

کارورزی در مرکز مراقبت و مشاوره سازمان زندان های استان تهران، از 1386 تا 1387.

مدرس گروه دانشگاه تربیت معلم تهران، از 1387 تا 1391 .

مدرس گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، از 1389 تا 1392.

مشاور مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، از 1389 تا 1391.

مشاور و مدرس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه تهران، از 1390 تا 1391.

عضو کارگروه تخصصی تدوین گروه آموزش های فرهنگی و اجتماعی سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران، 1392.