عوامل موثر در روابط میان فردی

چه عواملی روابط میان فردی را تقویت می کنند..

عوامل موثر بر روابط بین فردی

گوش دادن فعال: گوش دادن با شنیدن فرق دارد زیرا شنیدن امری است غیر ارادی و شامل تمام صداهایی می شود كه ھمواره از محیط دریافت می كنیم. گوش دادن فعال مهارتی است كه فرد با كسب آن می آموزد چگونه به پیام ھای كلامی و غیر كلامی گوینده توجه نماید تا درك معانی و فھم احساسات دقیق تر حاصل شود، كه این امر زمینه تقویت روابط بین فردی را فراھم می آورد.

اهمیت دادن: یعنی بتوانیم به احساسات، نیازھا و خواسته ھا فرد مقابل توجه نشان دھیم. زمانی روابط بین فردی تقویت می شود كه با توجه به توان و ظرفیت خود در مقابل عملكردھای دیگران رفتار مناسبی داشته باشیم.

سوال كردن: پرسیدن متداول ترین و درعین ساده ترین مھارت ھاست. زیرا پرسیدن علاوه برشفاف سازی پیام ، باعث برانگیختن تفكر افراد می شود . به خاطر داشته باشیم طرح سوال ھای مكرر، به قصد مچ گیری، نه تنھا به تقویت رابطه بین فردی كمك نمی كند، بلكه باعث تضعیف و مختل شدن آن نیز می شود.

احترام گذاشتن: یعنی پذیرفتن و گرامی داشتن بی قید و شرط دیگران. با دیگران به گونه ای رفتار كنیم كه احساس نمایند برای ایشان ارزش و احترام قائل ھستیم . یكی از نشانه ھای احترام گذاشتن ، رعایت مقررات موقعیتی است كه درآن قرار می گیریم.

ابراز وجود: از جمله مهارتهای مهم در برقراری ارتباط، ابراز وجود است كه شامل بیان افكار، احساسات، اعتقادات و حقوق خویش است، به گونه ای كه در دیگران ایجاد مقاومت و ناراحتی ننماید، بدیھی است كه افرادی که خجالتی و كمرو هستند در ابراز وجود بیش از دیگران با مشكل روبه رومی شوند.

نه گفتن: مهارتی است كه فرد بتواند در مقابل درخواست نابجای دیگران از كلمه " نه" استفاده كند. كسانی كه از قدرت نه گفتن عاجز باشند ھمواره در روابط درون فردی و بین فردی خود با دیگران با مشكل روبه رو شده و از ارتباط خود احساس امنیت و خرسندی نمی كنند.

كار گروهی: از جمله ویژگی ھای كار گروھی تقویت ھمكاری، ھمفكری، ھمدلی و ھماھنگی بیشتر بین اعضای گروه می باشد که این خود  سبب تقویت روابط بین فردی اعضای گروه خواهد شد.