مقایسه سه عامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان(1)

مقایسه بهزیستی روانشناختی، نیاز به شناخت، ذهن آگاهی و سرمایه های روانشناختی در دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی انجام گرفت.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه بهزیستی روانشناختی، نیاز به شناخت، ذهن آگاهی و سرمایه های روانشناختی در دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا انجام گرفت. مشاهده شد که بین سه  گروه در سرمایه های روانشناختی و مؤلفه های آن تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که میانگین نمرات دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی بالا در سرمایه های روانشناختی و مؤلفه های آن از دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی متوسط و پایین بیشتر بود که به غیر از مؤلفۀ خودکارآمدی در ارتباط با دانشجویان پیشرفت تحصیلی متوسط، این تفاوت میانگین ها از نظر آماری معنادار است. همچنین میانگین نمرات سرمایه های روانشناختی و مؤلفه های آن در دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی متوسط از دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی پایین بیشتر بود که در مؤلفۀ خودکارآمدی و سرمایه های روانشناختی تفاوت میانگین ها معنادار(دی، هانسون) بود. این نتایج با پژوهش (سینا و رمیا )، (وانگ، نیهارت)، (واننو، کیمکایت)، (وانگوانیچ ) همسو است. نتایج مطالعات (واننو، کیمکایت، وانگوانیچ ) حاکی از آن بود که بین عملکرد تحصیلی با امیدواری، تابآوری، خوشبینی و خودکارآمدی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. یافته های پژوهش (وانگ، نیهارت)، (دی، هانسون، مالتب، پروکتر، ود) و (فلدمن، کوبوتا) نشان داد که خودکارآمدی بالا با پیشرفت تحصیلی بالا همراه است و امیدواری و خودکارآمدی قادر هستند که پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کنند. نتایج پژوهش (میکائیلی منیع، نوریزاده، هاشمی ) در بر گیرندۀ این یافته بود که بین امید و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. (لوتانز، لوتانز و جنسن) در مطالعه ای به بررسی تأثیر سرمایه های روانشناختی دانشجویان بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که بین سرمایه های روانشناختی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و سرمایه های روانشناختی می توانند پیشرفت و عملکرد تحصیلی را پیش بینی کنند. سرمایه روانشناختی نحوه استدلال و نگرش افراد را در مواجهه با چالش ها تغییر می دهد تا به جای تمرکز بر مشکلات به ارزیابی مشکلات بپردازند و رویدادهای ناخوشایند را به عنوان فرصتی برای یادگیری و پیشرفت در نظر بگیرند. (سینا و رمیا) بر این باور بودند که سرمایه روانشناختی باعث می شود که افراد تلاش بیشتری برای بهبود وضعیت آموزشی خود انجام دهند. دانشجویانی که از سرمایه روانشناختی بالا برخوردار هستند، توانایی زیادی در تنظیم اهداف تحصیلی، تسلطی دارند و در راه رسیدن به اهداف خود تلاش زیادی می کنند. این گروه از دانشجویان انگیزه بیشتری نسبت به همتایان خود در مشارکت فعال در فعالیت های تحصیلی نشان می دهند و وظایف تعیین شده تحصیلی را به خوبی انجام می دهند. بر اساس نظریۀ لوتانز،(لوتانز، جنسن) سرمایه های روانشناختی، بدبینی و ناامیدی در راه رسیدن به موفقیت تحصیلی را کاهش می دهد و باعث افزایش امیدواری و رضایت از تلاش های انجام شده در زمینه تحصیلی می شود و بستری را برای فرد فراهم می کند که باعث پیشرفت تحصیلی می شود. امید، مؤلفۀ انگیزشی مهم برای به حرکت در آوردن فرد در مسیر پیشرفت است.(بر پایۀ دیدگاه داتو و والدز ) سرمایه های روانشناختی باعث تعامل در محیط علمی، موفقیت و تحصیلات مطلوب میشود. سرمایه روانشناختی ترس از شکست را در فرد کاهش می دهد و باعث می شود دانشجویان در راه رسیدن به پیشرفت تحصیلی سختی ها و مشکلات را تحمل کنند.