مقایسه سه عامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان(2)

تاثیر بهزیستی روانشناختی

نتایج مربوط به بهزیستی روانشناختی نشان داد که بین سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که میانگین نمرات بهزیستی روانشناختی دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی بالا از دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی متوسط و پایین و میانگین نمرات دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی متوسط از دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی پایین بیشتر بود که این تفاوت میانگین ها از نظر آماری معنادار بودند. این نتایج با پژوهش های (برگر، آلکالای، تورتی)، (درو، میلیچک)، (رانیا، سیری، بگنسکو، الو، ساسو) همسو است. نتایج مطالعات (رانیا، سیری،بالکس) و (سینگ، کامرا بگنسکو، الو، ساسو) حاکی از آن بود که بین موفقیت تحصیلی با بهزیستی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. مطالعات (برگر، آلکالای، تورتی، میلیچک و سینگ، کامرا ) نشان داد که پیشرفت تحصیلی بر بهزیستی تأثیر می گذارد. براساس دیدگاه (درو، بالکس) بهزیستی روانشناختی، از منابع مهم در ایجاد باورهای خودکارآمدی و موفقیت در زمینه تحصیلی محسوب می شود.بهزیستی روانشناختی باعث احساس اثرمند بودن در تعامل با مسائل تحصیلی، انگیزه بیشتر برای یادگیری و کاهش تنبلی در انجام دادن فعالیت های مختلف به ویژه فعالیت های مرتبط با تحصیل می شود. (ریف) باور داشت که بهزیستی روانشناختی شرایطی را به وجود می آورد که فرد در مسیر موفقیت و پیشرفت گام بردارد. در تبیین چرایی تفاوت در بهزیستی روانشناختی بین دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط، بالا باید اشاره نمود که افرادی که بهزیستی روانشناختی بالایی دارند، این احساس در آنها به وجود می آید که در حیطه های مختلف زندگی از جمله تحصیلی خوب پیش می روند. این امر باعث افزایش سازگاری فرد با مشکلات و همچنین ارزیابی مثبت نسبت به خود و شرایط تحصیلی اش می شود که این فرآیند منجر به اطمینان بیشتر به قابلیت های وجودی خویش و ایجاد اعتماد به توانایی های خود در انجام امور تحصیلی خواهد شد. این عزت نفس و خودباوری بیشتر عاملی برای پیشرفت در زمینه تحصیلی می شود.