خیانت زناشویی و انواع آن

خیانت در افرادی بیشتر دیده می شود که رضایت کمتری از شریک زندگی خود دارند و روابط اجتماعی مشترک کمتری با همسر خود دارند.

  

خیانت زناشویی به معنای برقراری رابطه جنسی با فردی غیر از همسر میباشد.این عمل یک حادثه آسیب زا و تکان دهنده بین فردی برای شریک زندگی آسیب دیده است.ولی متاسفانه به میزان زیادی در ازدواج ها رخ می دهد.

برخی از جنبه های خیانت زناشویی انعکاسی از تفاوت های جنسی در نگرش به جنسیت می باشد, بدین گونه که در مقایسه با زنان, مردان معمولا تاکید کمتری بر دلبستگی هیجانی به روابط جنسی داشته و علاقه زیادی به تجربه های جنسی بی نام و نشان دارند و تمایل دارند که شریکان جنسی زیادی داشته باشند. در مقابل زنان بر دلبستگی هیجانی ارزش بیشتری قائلند و روابط جنسی آنها نیز بدون استثنا است. این امر بیانگر نیاز تکاملی زنان برای اطمینان کامل داشتن از تعهد شخصی مرد و رضایت او برای مشارکت در منابع قبل از داشتن رابطه جنسی با اوست.

خیال پردازی های جنسی دو جنس این اختلاف جنسی را به روشنی بیان می کند. به این صورت که مردان خیال پردازی های جنسی بیشتری نسبت به زنان دارند و در این خیال پردازی ها معمولا افراد غریبه وارد می شوند, ولی خیال پردازی های جنسی زنان به احتمال زیاد دارای برخی مضامین شخصی هستند.

مشاهدات بالینی و بررسی های علمی نشان می دهند که بر ملا شدن پیمان شکنی زناشویی تاثیر مخرب, تکان دهنده و شدیدی بر زوج ها می گذارد. متخصصان بالینی گزارش می دهند که فرد آسیب دیده از خیانت زناشویی عواطف شدید اغلب بین احساس خشم نسبت به فرد خطاکار و اقدام کننده و احساسات درونی, خجالت, افسردگی, بی رمقی طاقت فرسا, احساس قربانی شدن و رها شدگی در نوسان هستند.

ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺷﻴﻮﻉ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺯﻧﺎﻥ، ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺮﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺷﻜﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺷﻜﻨﻲ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﺁﺳﻴﺐ ﺯﺍﻱ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺟﻨﺲ ﺯﻥ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺯ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﺁﺳﻴﺐ ﺯﺍ ﺭﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ . ﺯﻳﺮﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﺁﺳﻴﺐ ﺯﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﺩ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﺍﻱ ﭼﻮﻥ ﺧﺸﻢ، ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﮔﺮﺩﺩ. ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ، ﺯﻧﺪﮔﻲ، ﺁﻳﻨﺪﻩ، ﺷﻮﻫﺮ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ  ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ ﺣﺘﻲ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻭ ﺗﺮﻙ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﻭﺍﻡ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻼﺋﻢ ﭘﺲ ﺁﺳﻴﺒﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ، ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺲ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ.

بسیاری خیانت را در دو گروه کلی قرار می دهند.خیانت های عاطفی و خیانت های جنسی

خیانت عاطفی به معنی برقراری رابطه صمیمی احساسی با فردی جز شریک زندگی است.به همین ترتیب خیانت جنسی نیز به معنای برقراری روابط جنسی با فردی جز شریک زندگی خود است.ممکن است این دو شکل با هم ترکیب شوند و خیانت عاطفی و جنسی به طور همزمان رخ دهد.

انواع خیانت ها

ا-خیانت موقعیتی

به معنای تسلیم شدن در مقابل میل جنسی است.در واقع در این نوع خیانت, فرد شریک زندگی خود را دوست دارد اما در موقعیتی خاص  در برابر تکانه های جنسی خود تسلیم می شود.

2-خیانت تحت اجبار

در این نوع خیانت نیز فرد به شریک زندگی خود علاقه مند است و سعی می کند به او متعهد بماند اما از ترس واکنش های فردی که نسبت به او ماجراجویی جنسی نشان می دهد, تسلیم می شود.این واکنش ها ممکن است دامنه ای از تهدیدهای عاطفی تا تهدیدهای جنسی را در بر میگیرد.

3-خیانت عشقی

این خیانت زمانی رخ می دهد که فرد علاقه خود را نسبت به شریک زندگی اش را از دست داده است و به فرد دیگری علاقه مند می شود.

4-خیانت عشقی متعارض

این نوع خیانت شکل پیچیده تری از خیانت عشقی است. در واقع در این حالت فرد به طور همزمان به چندین نفر علاقه مند است و ممکن است روابط پنهانی زیادی داشته باشد.

 ﺯﻭﺝ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺷﻜﻨﻲ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺁﺷﻔﺘﮕﻲ، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﻔﻲ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻋﻼﺋﻢ ﭘﺲ ﺁﺳﻴﺒﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻼﺋﻢ ﭘﺲ ﺁﺳﻴﺒﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ، ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺲ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﻮﺩ.