درمان خیانت زناشویی با رویکرد شناختی- رفتاری

درمان خیانت زناشویی بر اساس رویکردهای متفاوتی نظیر بخشش درمانی، زوج درمانی هیجان مدار، مدل تروماتیک و شناختی – رفتاری صورت می پذیرد.

در این بین رویکرد شناختی-رفتاری بیشترین یافته های مبتنی بر پژوهش را دارا می باشد و مدل درمانی آن به شرح زیر می باشد.

 

 درمان خیانت زناشویی


 

با توجه به گستردگی عوامل مراجعین  مواجه شده با این پدیده در طبقه های متفاوتی به روانشناسان بالینی مراجعه می کنند:

  1. هر دو نفر می آیند و با یک مشارکت خوب به درمان ادامه می دهند.
  2. فرد آسیب دیده می آید و فرد آسیب زده نمی آید.
  3. هر دو می آیند و همسر آسیب زده سعی می کند از قدرت روانشناس سوءاستفاده کند.(لطفا  همسرم را متقاعد کنید  من کاری نکردم , این کار از هرکسی بر می آید و ...)
  4. کسانی که با احساس پشیمانی, ندامت و عذاب وجدان می آید.
  5. کسانی که مطمئن نیستند و با شک و تردید می آیند.
  6. فرد عهدشکن همرا با نفر سوم می آید. 

     -نیاز های عاطفی عبارتند از: نیاز به امنیت، نیاز به استقلال، نیاز به محبت، نیاز به ارزش گذاری، نیاز به جسارت، نیاز به تفریح و بازیگوشی و نیاز به پذیرش محدودیت.
     -تجارب: والدین و همسر چگونه با این نیازها برخورد کرده اند.
     -ترس و نگرانی: یکی از شایعترین ترس ها، ترس از دست دادن و تنهایی، آبرو ریزی.
     -انتظارات: انتظارات در مورد خود، همسر، رابطه( باید و نباید ها).
     -طرز تفکر: باور های مرکزی، و تفکراتی که در مورد  Affair مؤثر است ( تفکراتی که به رفتار سالم منجر نمی شود).
     -باورهای  تسهیل گر: مجوز  Affairرا می دهد و پیامد های منفی آن را کم ارزش جلوه می دهد.
     -باور های مانع ساز: مانع رفتار Affair می شود.

در ابتدا بعد از آموزش مدل خام رویکرد شناختی- رفتاری، این مدل به مراجع آموزش داده می شود و در طول فرآیند درمان بوسیله مراجع تکمیل می گردد تا به یک بینش در مورد علت خیانت زناشویی برسد.

چهار نکته کلیدی قبل از ورود به درمان:

قبل از ورود به درمان و اجرای تکنیک ها باید به این چهار نکته توجه داشت و وضعیت بیمار را در هر یک مشخص کرد:

  1. توجه به اهداف پنهان مراجعان
  2. برخورد علمی با سوالات مراجعان
  3. هدف گذاری
  4. تعیین میزان مشارکت در فرآیند درمان و حل مشکل

شاخص هایی برای اهداف پنهان:

   -انجام ندادن تکالیف درمانی
   -جر وبحث با درمانگر برای به کرسی نشاندن حرف خود
   -راهکارهایی دارد که فقط می خواهد ما آنها را انجام دهیم. ( ابزار قرار دادن ما)
   -ادامه درمان و تغییر نکردن
   -ادامه درمان بدون درگیرشدن با مشکل واقعی
   -منفعل بودن در جریان درمان

نمونه ای از سوالات مراجعین:

این سوالات مراجعین است که در جلسات درمان ممکن است با آن روبه رو شویم اما ما پاسخی به تک تک سوالات نمی دهیم .

آیا می توانیم دوباره با هم زندگی کنیم؟

از کجا مطمئن شوم دوباره تکرار نمی کند؟

آیا هر دو می توانیم به نحو مطلوبی تغییر کنیم؟

از کجا مطمئن شویم این تغییرات پایدار است؟

آیا واقعا من را می خواهد؟

آیا دلایل من برای ماندن در رابطه کافی است؟

آیا به خاطر بچه ها باید بمانم یا نه؟

آیا این مسئله را به کسی بگویم یا نه؟

آیا رابطه با معشوق خود (نفر سوم) را ادامه دهم؟

تنها پاسخ ما به سوالات مراجع ذکر این نمودار است و بیان میداریم که در طی جلسات شما به پاسخ سوالات خود خواهید رسید. زمانی که خیانت اتفاق می افتد فاصله بین زندگی فعلی و زندگی ایده آلی که زوجین در پی آن هستند افزایش می یابد و در پی آن ذهن آشفته می گردد و به دنبال پاسخ به چرایی ها و پاسخ هاست تا آرام بگیرد اما این پاسخ ها چون در سطح بینش نیست موجب آرامش موقت و نامطلوب می گردد که از آشفتگی ذهن به طور کامل نمی کاهد و سیکل معیوبی که به آشفتگی ذهن دامن می زند اتفاق می افتد.