کارگاه مشاوره متمرکز کوتاه مدت

 سرفصل های این دوره: درمان شناختی رفتاری و... 
1398/02/05-1398/02/06
مشهد