کارگاه روش های مشاوره مبتنی بر ذهن آگاهی

 سرفصل های این دوره: عناصر فعال تعادل و تنظیم و...
1398/02/12-1398/02/13
تهران