کارگاه روایت درمانی

سرفصل های این دوره: آنچه باعث طرح یک سوال خوب می شود و...
1398/02/10-1398/02/10
تهران