کارگاه روایت درمانی
کارگاه روایت درمانی

سرفصل های این دوره: آنچه باعث طرح یک سوال خوب می شود و...

کارگاه اصول و فنون مشاوره
کارگاه اصول و فنون مشاوره

سر فصل های این دوره: اشتباه های رایج در روند مشاوره و...

کارگاه روایت درمانی
کارگاه روایت درمانی

  سرفصل های این دوره: هنر به وجود آوردن و پیشرفت سوال و... 

کارگاه روش های مشاوره مبتنی بر ذهن آگاهی
کارگاه روش های مشاوره مبتنی بر ذهن آگاهی

 سرفصل های این دوره: عناصر فعال تعادل و تنظیم و...

کارگاه مشاوره متمرکز کوتاه مدت
کارگاه مشاوره متمرکز کوتاه مدت

 سرفصل های این دوره: درمان شناختی رفتاری و... 

کارگاه تخصصی درمان اختلال خوردن
کارگاه تخصصی درمان اختلال خوردن

سرفصل های این دوره

چه زمانی خوردن یک اختلال است

علائه هشدار دهنده خوردن اختلالی

کارگاه تخصصی مشاوره متمرکز کوتاه مدت
کارگاه تخصصی مشاوره متمرکز کوتاه مدت

 سرفصل های این دوره:

تاریخچه چهارچوب های مشاوره

و... 

برگزاری کارگاه تخصصی تغییر انگیزشی
برگزاری کارگاه تخصصی تغییر انگیزشی

 سرفصل های این کارگاه:

چرا افراد مقاومت می کنند

و...

برگزاری دوره جامع روان درمانی شناختی و رفتاری
برگزاری دوره جامع روان درمانی شناختی و رفتاری

سرفصل های این دوره:

ارزیابی و فرمول بندی شناختی رفتاری

و...