فرم زیر را جهت عضویت در گروه روانشناسی چیستا تکمیل نمایید.


لطفا حتما از کاراکتر های فارسی استفاده شود
لطفا حتما از کاراکتر های فارسی استفاده شود
لطفا حتما از کاراکتر های فارسی استفاده شود ، در غیر این صورت هیچگونه مسئولیتی در قبال صدور کارت پرسنلی و ثبت نام در سفرها و برنامه ها وجود نخواهد داشت

اطلاعات شخصی

تحصیلی - ارتباطیعکس از مدرک تحصیلیهمکاری با ما

در صورت تمایل به همکاری در واحد های گروه روانشناسی چیستا آن واحد را از لیست بالا انتخاب کنید